راشن آرامشی ماندگار

محصولات پیشنهادی راشن

افتخارات راشن 

صندلی منتخب پژوهشگاه استاندارد ملی ایران

دریافت کننده تندیس و گواهینامه رسمی در اجلاس یکصد برند برتر و ارزش آفرین کشور

دارنده تندیس هافکس ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ از نمایشگاه های بین المللی مبلمان اداری

دارنده لوح تقدیر از اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران

گواهی عضو افتخاری هیئت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

مـبـلمـان اداری راشــن دارنـده نـشـان استانـدارد ملـی ایـران ، عضـو انـجـمـن دارنـدگـان

نـشان استـانـدارد مـلی ایـران ، دارنـده گواهـینامه بـیـن المـللی ISO9001 : 2015 مـدیـریت

کـیـفیت  ISO10002 : 2014 رضـایـتـمـندی مـشـتـریـان از شـرکـت QA TECHNIC آلــمـان